Dostępność podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ( http://gops-miedzyrzecgmina.pl/)
2014.02.06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

     –   część plików nie jest dostępnych cyfrowo

     –   brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e mail: gops@miedzyrzecgmina.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (83) 371 69 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna

   1.  Wejście do budynku jest na parterze.

   2.  Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. (83) 371-69-30.

   3. Parking znajduje się przed budynkiem. Wejście do GOPS od placu Urzędu Gminy.

   4.  Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak windy w obiekcie lub innych urządzeń pozwalających dostać się na piętro.

   5.  Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   6.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   7.  Brak dźwiękowego i świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.

Skip to content