Międzyrzec Podlaski 09.11.2021

OPS.422.1.2021

Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości do 130 000zł netto na:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi specjalistyczne dla pozostałych osób w roku 2022:

1. Ogólny zakres usług:

  1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;

  2. pielęgnacja, pomoc mieszkaniowa;

  3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

  4. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

2. Szczegółowy zakres usług według zaleceń lekarza: integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna, muzykoterapia, arteterapia, rehabilitacja ruchowa itp.

3. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, GOPS dopuszcza również możliwość świadczenia usług na terenie miasta Międzyrzec Podlaski, jako siedziby Gminy Międzyrzec Podlaski z zastrzeżeniem, że nie będzie pokrywał kosztów przejazdu ani innych dodatkowych kosztów z tym związanych.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także usługi specjalistyczne dla pozostałych osób są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: m.in. psychologa, pedagoga, logopedy, pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, fizjoterapeuty, pielęgniarki, opiekunki środowiskowej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi specjalistyczne i posiadać co najmniej półroczny staż pracy m.in. w szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym; zakładzie rehabilitacji; innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Termin realizacji – od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

6. Szacowana liczba usługobiorców- 20 osób

7. Przewidziana liczba godzin usług specjalistycznych : 1560 dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. dzieci i osób dorosłych oraz 755 dla osób pozostałych.

(liczba osób i liczba godzin może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w ciągu roku biorąc pod uwagę potrzeby i ilość osób korzystających z tej formy pomocy w ciągu roku).

8.Wykonawca przedstawi ofertę – zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia- podając wartość brutto za 1 godzinę usług specjalistycznych ( godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas z klientem).

9. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz osób, które będą wykonywać usługi ( co najmniej 3) oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

10. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznaczonej Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi specjalistyczne dla pozostałych osób w roku 2021w terminie do 17.11.2021r. do godz. 10:00 na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski ( osobiście lub pocztą) .

11. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną jednostkową za 1 godzinę usługi.

12. Po wybraniu oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Tymoszuk

tel. 83 371 69 30

W załączeniu:

  1. formularz oferty

2) wzór wykazu osób

                                                                            Kierownik GOPS

                                                                          Dorota Świrydziuk

Załącznik:

http://gops-miedzyrzecgmina.pl/wp-content/uploads/2021/11/Zaproszenie-do-skladania-ofert-uslugi-2022r..pdf

 

Skip to content