Zostań rodziną wspierającą!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  2. Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
    • opiece i wychowaniu dziecka;
    • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
    • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
  4. Z rodziną wspierającą Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim.  Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 20; 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. (83) 371-69-30.

Skip to content