Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy – próg dochodowy

Jednym z kryteriów, które należy spełnić ubiegając się o dodatek mieszkaniowy, jest kryterium dochodowe. Przyjmuje się, że dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku osób samotnych, dochód uprawniający do wypłaty dodatku mieszkaniowego jest stosunkowo wyższy i wynosi 2100 zł.

Kwoty te wyliczane są na podstawie przyjętego wskaźnika,czyli kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez ZUS. Aktualnie wynosi ona1200 zł. Kryterium dochodowe jest zaś określane odpowiednio jako:

125% kwoty najniższej emerytury w przypadku obliczaniadochodu w gospodarstwach wieloosobowych (odpowiednio 1500 zł)

175% kwoty najniższej emerytury w przypadku obliczaniadochodu w gospodarstwach jednoosobowych (odpowiednio 2100 zł).

Powyższe kwoty to oczywiście dochód przed opodatkowaniem, ale po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, a także składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe.

Dodatek mieszkaniowy – kryterium metrażu

Drugim kryterium, branym pod uwagę,jest powierzchnia mieszkania. Zgodnie z prawem, dodatek mieszkaniowy przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza ustawowej powierzchni normatywnej o więcej niż:

  1. 30%

  2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Dochód do dodatku mieszkaniowego

Od 1 lipca 2021 roku, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju, zmianie ulegną dwie istotne kwestie:

  • sposób określania wysokości dochodu uprawniającego do dodatku mieszkaniowego

Oznacza to, że wskaźnikiem do wyliczania dochodu będzie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zamiast dotychczasowego wskaźnika, jakim była kwota najniższej emerytury. Po tej zmianie dodatek mieszkaniowy będzie wypłacany wtedy, gdy średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył:

  • w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej;

  • w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej.

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy? Gdzie należy się zgłosić?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej adekwatnym do miejsca zamieszkania. Druk o dofinansowanie możemy pobrać bezpośrednio w OPS lub na jego oficjalnej stronie internetowej. Oprócz właściwego wniosku należy przedłożyć również deklarację o dochodach, która musi być wypełniona na podstawie wskazanych we wniosku dokumentów tj. zaświadczenie o dochodach z miejsca pracy, odcinek emerytury lub renty, zaświadczenie o wysokości alimentów, zaświadczenie z uczelni o wysokości otrzymywanego stypendium.

Na rozpatrzenie wniosku o dodatek mieszkaniowy ośrodek pomocy ma 30 dni.

Skip to content