Pomoc społeczna

JAK UZYSKAĆ POMOC ?

     Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka – jego rodziców lub opiekunów prawnych) lub innej osoby. Natomiast w niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

    Decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej ( w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w szczególnych przypadkach w ciągu 2 dni). Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny.

   Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustala się na podstawie dokumentów:

 • dowód osobisty

 • zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

 • decyzja lub odcinek organu rentowego przyznającego emeryturę, rentę,zasiłek chorobowy

 • orzeczenie o niepełnosprawności

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

 • oświadczenia o wykonywanej pracy zarobkowej lub dorywczej

 • zaświadczenia z urzędu pracy

 • zaświadczenia o stypendium pobieranym przez studentów

 • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego

 • dokumenty potwierdzające stałe opłaty w gospodarstwie domowym tj. za energię elektryczną, telefon, KRUS, rachunki za leki itp.

 
KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód miesięczny netto nie przekracza kwoty 776 zł

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł

 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę, zwanej dalej kryterium rodziny; przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów : ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność
  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, zdarzenie losowe, klęska żywiołowa.

  Dochody wszystkich członków rodziny sumuje się.

Kto może ubiegać się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej:

    Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom lub rodzinom, które spełniają kryteria, warunki określone w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

 • kryterium dysfunkcji – tj. okoliczności, z powodu których udziela się wsparcia, np.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 • kryterium dochodowe – faktyczny dochód ubiegających się o pomoc nie może przekroczyć, w przypadku osoby samotnie gospodarującej 776 zł, a rodziny: 600 zł.

Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 11 lipca 2018r.

Uwaga: w/w kryteria mogą ulegać zmianie w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie realizowanych programów osłonowych – np. w 2018 r. pomoc w formie posiłku może otrzymać osoba/rodzina, której dochód nie przekracza 200% kryterium (patrz: Uchwała rady Ministrów Nr 140 z dnia 15.10.2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019/2023.)

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujący dokumentów:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

 • skróconego odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka(do wglądu),

 • dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej,

 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,

 • orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,

 • orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne
  i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa
  w rolniczej spółdzielni produkcyjnej (usług rolniczych), zawierającego informacje
  o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,

 • dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego
  w hektarach przeliczeniowych,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,

 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,

 • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

 • zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i12,

 • decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

 • oświadczenia o stanie majątkowym.

Skip to content