Program priorytetowy Czyste powietrze, ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in.:

  • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe).

  • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,

  • docieplenia przegród budynku,

  • wymiany okien i drzwi zewnętrznych,

  • montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

  • instalacji odnawialnych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych),

  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Kto może skorzystać z programu?

Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku, oraz do osób, które dysponują prawomocną zgodą na rozpoczęcie budowy.

W budynkach już istniejących dofinansowanie może obejmować m.in. wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na nowoczesne, instalację systemu ogrzewania elektrycznego, kolektorów słonecznych czy pompy ciepła.

W zakres programu może też wchodzić docieplenie budynków oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Poza tym warto pamiętać, że roczny dochód nie może przekraczać 100 tys. zł.

Podstawowym warunkiem skorzystania z dotacji dla budynków istniejących jest wymiana starego kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Natomiast osoby budujące nowe domy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. zakupu i montażu węzłów cieplnych, nowoczesnych kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Zgodnie z zasadami programu Czyste Powietrze nowe źródła ciepła muszą spełniać określone warunki techniczne. Warto więc pamiętać o tym, że gdy budynek jest podłączony do sieci gazowej, nie udziela się dofinansowania na kotły na paliwa stałe lub wymienione źródło ciepła musi być całkowicie wyłączone z użytku.

Jak można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu?

Wniosek należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

Aktualnie obowiązujące formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania można znaleźć na rządowej stronie http://czystepowietrze.gov.pl  lub na Portalu Beneficjenta.

Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez aplikację internetową, ponadto przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne.

Natomiast, w celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP.

W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami). W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Ponadto, zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Rozpatrywanie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku.Skip to content