Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuje:

Od 1 lutego 2021 roku przyjmuje wnioski na świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022:

  • w wersji elektronicznej (od 01.02.2021r.) za pomocą bankowości elektronicznej, systemu EMP@TIA na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl

  • w formie papierowej (od 01.04.2021r.) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pokój na parterze – wejście do Referatu Oświaty), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej

Informacja telefoniczna:

Urząd Gminy: (83) 371-24-96 wew. 49

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: (83) 371-69-30

 

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18.roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora domu pomocy społecznej.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, a w przypadku gdy oświadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej –w miejscu właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

Osoby do kontaktu: Dorota Świrydziuk – Kierownik GOPS.

Informacje telefoniczne: (83) 3716 923 oraz (83) 3716 930.

 

Skip to content