Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach

PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”

„Lubelskie bez barier”

Projekt realizowany w okresie 01.09.2021 r. – 31.12.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Uczestnikiem projektu może zostać bezrobotna pełnoletnia osoba niepełnosprawna* bądź pełnoletnia osoba bierna zawodowo z powodu choroby**, zamieszkująca teren województwa lubelskiego. Zapewniona zostanie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 RPO, o ile spełnią przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczące grupy docelowej.

Zapewniamy wsparcie:

– Diagnoza z IPD

– o diagnozie z IPD istnieje możliwość skorzystania z dwóch lub więcej form wsparcia takich jak:

  • Podniesienie kwalifikacji kompetencji

  • Szkolenie

  • Pośrednictwo pracy

  • Doradztwo zawodowe

  • Wsparcie psychologiczne

  • Staż ze stypendium stażowym dla uczestnika projektu

– Zwrot kosztów za dojazd na szkolenia

– W przypadku uczestników projektu, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad inną osobą istnieje możliwość sfinansowania kosztów opieki w trakcie udziału danej osoby w projekcie

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy chętne osoby do skorzystania, bo naprawdę warto.

Kontakt z biurem projektu:

Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

Telefony: 81 441 75 79, 533 030 007, 696 299 477

e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl

W załączniku oficjalne zaproszenie do udziału w projekcie

http://gops-miedzyrzecgmina.pl/wp-content/uploads/2021/09/Lubelskie-bez-barier-Stowarzyszenie-Synergia-4.pdf

Skip to content