Statut

UCHWAŁA NR XVIII/142/16

RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) oraz na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.), Rada Gminy Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/110/2004 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 lipca 2004r. w spawie nadania statutu i ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim oraz uchwała Nr XII/73/2007 z dnia 12 września 2007 r. i uchwała Nr XIII/80/2007 z 23 października 2007 r. zmieniające tą uchwałę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        Andrzej Pietruk

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/142/16

Rady Gminy Międzyrzec Podlaski

z dnia 30 maja 2016 r.

 

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy działającą na podstawie:

  1. uchwały Nr X/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim,

  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163, z zm.),

  3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.),

  4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, ze zm.),

  5. innych właściwych aktów prawnych, niniejszego statutu.

§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Międzyrzec Podlaski.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Międzyrzec Podlaski.

§ 3. 1. Ośrodek realizuje zadania:

1) własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone ustawą o pomocy społecznej i innymi ustawami,

2) inne zadania gminy określone uchwałami Rady Gminy, wynikające z porozumień i umów zawartych przez Gminę Międzyrzec Podlaski z innymi podmiotami oraz wyznaczone przez Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski.

Rozdział 2

Cele i zadania

§ 4. Celem działania Ośrodka jest:

  1. Organizacja i wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

  2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

  3. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 5. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń,

2) praca socjalna,

3) analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

4) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

5) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z innych ustaw lub nowych

programów rządowych wynikających z rozeznania potrzeb Gminy,

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

zidentyfikowanych potrzeb.

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja Ośrodka

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz, działając jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski.

2. Kierownik wydaje zarządzenia wewnętrzne oraz regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

3. Kierownik Ośrodka prowadzi wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych pracowników.

4. Kierownika zatrudnia na podstawie umowy o pracę i zwalnia Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski.

§ 7. Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych stanowisk

pracy określa regulamin organizacyjny Ośrodka, ustalony w drodze zarządzenia przez Kierownika Ośrodka.

§ 8. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Ośrodka

§9. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości,

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy,

3. Ośrodek finansowany jest z zakresu zadań własnych z budżetu Gminy, w zakresie zadań zleconych ze środków przewidzianych w budżecie państwa,

4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 10. Ośrodek używa pieczęci podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres siedziby Ośrodka.

§ 11. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim

    Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim został uchwalony w 2004 r. Był zmieniany dwukrotnie.

    Z uwagi na ilość nowych zadań zleconych Ośrodkowi konieczne stało się uzupełnienie obowiązującego Statutu o aktualne przepisy oraz nadanie dokumentowi przejrzystości i czytelności. Zasadne jest uchwalenie nowego Statutu w brzmieniu załącznika do uchwały, niż wprowadzanie kolejnych zmian związanych z zakresem działalności Ośrodka.

Skip to content