Stypendia i zasiłki szkolne

Osoby korzystające ze stypendium szklonego w dniach 01-15.02.2021r. mogą składać oświadczenia dotyczące zmiany decyzji, ubiegania się o stypendium szkolne na drugie półrocze roku szkolnego 2020/2021.Informacja telefoniczna: 83-371-69-30ZASADY UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE

SOCJALNYM,W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH

I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

Stypendia i zasiłki szkolne udzielane są na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.),

Uchwały Nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 marca 2012 r.

Pomoc materialna ma charakter socjalny i udzielana jest uczniom w celu:

  • zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,

  • umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia,

  • wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne,

  • zasiłek szkolny.

 

STYPENDIUM SZKOLNE – może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski (bez względu na miejsce pobierania nauki).

Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek złożony przez:

rodzica,

pełnoletniego ucznia,

dyrektorów szkół, kolegiów lub ośrodków.

innych przedstawicieli ustawowych uczniów

Procedura udzielania stypendium szkolnego.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, która wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie, oraz gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej i nie może przekraczać kwoty 528 zł na osobę w rodzinie.

Termin ubiegania się o stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 września do
15 września
danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia
15 października
danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Prawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 20 wraz z wszystkimi oryginalnymi dokumentami o dochodach rodziny netto za miesiąc poprzedzający składanie wniosku ( tj. za sierpień danego roku kalendarzowego).


Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1. zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o zarobkach netto rodziców i innych dorosłych członków rodziny;

2.oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;

4.zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego (dochód z 1 ha przeliczeniowego należy pomnożyć przez 308,00 zł);

5.wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów;

6.odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;

7.oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;

8.w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

a) na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i oświadczenia podatnika ( dochód ustala się , dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanej w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których prowadzono działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną
w oświadczeniu osoby)

b) w formie ryczałtu ustala się na podstawie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacania składek
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i oświadczenia podatnika

Od łącznego dochodu rodziny netto odejmuje się 1/3 części składki KRUS ( opłaconej).

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

  1. uczniom klas zerowych

  2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Międzyrzec Podlaski

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego, gdy:

  1. przerwał naukę w szkole,

  2. został skreślony z listy uczniów,

  3. ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

ZASIŁEK SZKOLNY – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę: 5 x 124,00 złotych = 620,00 złotych). Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

rodzice,

pełnoletni uczniowie,

dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

inni przedstawiciele ustawowi uczniów.Skip to content