Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelowi Ukrainy

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ, PRZYSŁUGUJĄCE OBYWATELOWI UKRAINY, KTÓREGO POBYT NA TERYTORIUM RP JEST UZNANY ZA LEGALNY

PODSTAWA PRAWNA PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583)

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE
Obywatelowi Ukrainy, który:

  1. jest wpisany w rejestr PESEL,
  2. przebywa legalnie na terytorium RP (zgodnie z ustawą jw.)
  3. o pomoc mogą również ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego, ale który jest małżonkiem obywatela Ukrainy i który przybył do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy i który przybył do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

JAKIE KRYTERIA NALEŻY SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ POMOC
Podstawowym kryterium przyznania pomocy, jest legalne przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej od 24 lutego br. – rozpoczęcie działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy. Legalność pobytu jest ustalana na podstawie rejestracji przez komendanta placówki Straży Granicznej. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Polski przez matkę, która legalnie przekroczyła granicę. Pomoc nie jest uzależniona od dochodu, a jej przyznanie nie wymaga wydania decyzji. Świadczenie po jego przyznaniu jest realizowane w sposób wskazany we wniosku np. na rachunek bankowy lub do kasy.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚWIADCZENIE
Świadczenie przeznaczone jest w szczególności na:

  1. żywność,
  2. odzież,
  3. obuwie,
  4. środki higieny osobistej,
  5. opłaty mieszkaniowe;

CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE
Świadczenie zostanie przyznane na wniosek osoby uprawnionej po otrzymaniu numeru PESEL. Wniosek należy wypełnić literami alfabetu łacińskiego.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na każdą osobę, pełnoletnią oraz dziecko i płatna jest jednorazowo.

REALIZACJA WYPŁATY
Konto bankowe/ Kasa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 20
poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30

Do pobrania
Wniosek o świadczenie jednorazowe (PDF, 261 KB)

Skip to content