KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w
  Międzyrzecu Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, e-mail: gops@miedzyrzecgmina.pl reprezentowany przez Kierownika.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: e-mail: administracjagops@miedzyrzecgmina.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

  a)wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w związku
  z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim;

  b) wykonywania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych;

  c) w celu realizacji umów z kontrahentami;

  d) realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Międzyrzecu Podlaskim

  b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Gminny Ośrodek Pomocy w Międzyrzecu Podlaskim ustawowych zadań publicznych, określonych
  w m.in. Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz przez inne przepisy prawa, w tym m.in. w celach pomocy i zapewnienia:

 1. świadczeń rodzinnych i wychowawczych;

 2. świadczeń i zadań opiekuńczych oraz specjalistycznych;

 3. pomocy socjalnej materialnej i niematerialnej;

 4. działań profilaktycznych i wspierających rodzinę;

 5. działań przeciw stosowaniu przemocy w rodzinie;

 6. pomocy w ramach postępowań alimentacyjnych;

 7. wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z zadaniami GOPS Międzyrzec Podlaski;

 8. realizacji zadań społeczno – pomocowych, aktywizacji zawodowej i integracji;

 9. rozpatrywania skarg i wniosków

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody i celu określonym w treści zgody.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim przetwarzają dane osobowe.

 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

 3. W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy w Międzyrzecu Podlaskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych z zastrzeżeniem, że udostępnione dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim reprezentowany przez Kierownika GOPS na podstawie art 15 RODO;

 2. sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne na podstawie art 16 RODO;

 3. usunięcia danych na podstawie art 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych
  w przypadkach, gdy:

  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa;

  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

 4. ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art 18 RODO;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art 21 RODO,
  z zastrzeżeniem , że nie dotyczy to przypadków, w których Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada uprawnienia do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Ośrodek Pomocy Społecznej jest obligatoryjne, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

 3. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu.

Skip to content