Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Międzyrzecu Podl. przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podl.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej 

– adres: ul. Warszawska 20; 21-560 Międzyrzec Podl.

 • Tel (83) 371-69-30
 • 519-318-874

– godziny pracy 7.30 – 15.30

Zespół Interdyscyplinarny w Międzyrzecu Podl. powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski Nr 67.2023 z dnia 19 września 2023 roku na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29.07.2005 r.(Dz.U. Dz.U.2021 poz.1249 oraz z 2023r. Poz.289, 535 i 1606).

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim
 • Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim
 • Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Krzewicy
 • Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Misiach
 • Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy
 • Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Rzeczycy
 • Pielęgniarki Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tłuśćcu
 • Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pościsze i Tuliłów
 • Terapeuta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadaniem Zespołu jest współpraca poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy domowej, w następującym zakresie:

 1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
 2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzec Podl.
 3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Członkowie Zespołu mają ustawowy obowiązek spotykać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, jednak w praktyce spotkania odbywają się częściej, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej umożliwia tworzenie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego grup diagnostyczno-pomocowych zajmujących się indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej.

W skład grupy diagnostyczno- pomocowej wchodzą:

 • pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Międzyrzec Podl.
 • dzielnicowy Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim.

Skład grupy może być poszerzony w zależności od potrzeb.

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

 • dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 • zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia;
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;
 • zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;
 • dokumentowanie podejmowanych działań;
 • informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą domową i osób stosujących przemoc domową dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Zgodnie z nałożonymi wymogami prace grup diagnostyczno-pomocowych są dokumentowane.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podl., który zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną.

Jesteś świadkiem przemocy ?

Jeżeli jesteś sąsiadem osób krzywdzonych, a więc słyszysz awantury, krzyki lub stłumione krzyki, płacz dzieci lub nietypowe hałasy, obserwujesz, że sąsiadka ma siniaki (lub nagle zaczęła chodzić w słonecznych okularach albo założyła bluzkę z długimi rękawami a jest lato), możesz pomóc na kilka sposobów.

MOŻESZ:
 • porozmawiać z osobą krzywdzoną i powiedzieć jej, że domyślasz się, że w jej domu jest przemoc; zapytać czego by potrzebowała;
 • zaoferować wezwanie policji czy też zaproponować inną pomoc – w zależności od potrzeb osoby krzywdzonej;
 • jeżeli jesteś bardziej odważny – możesz też porozmawiać z osobą stosującą przemoc, informując ja, że wiesz o przemocy i że przemoc jest przestępstwem;
 • jeżeli chcesz pozostać najbardziej neutralny – możesz po prostu wezwać policję, zawiadomić najbliższy ośrodek pomocy społecznej 83 371-69-30 lub zadzwonić do „Niebieskiej Linii” pod numer 801-12-00-02;

 Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo.

PAMIĘTAJ – TY TEŻ MOŻESZ POWSTRZYMAĆ PRZEMOC

Przemoc domowa może pojawić się w życiu każdego człowieka, bez względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Żaden człowiek nie jest jednak skazany na przemoc. Przed wykorzystaniem czy znęcaniem ze strony bliskich osób można się ustrzec między innymi poprzez rozważny wybór partnera życiowego, czy wczesne reagowanie na pierwsze symptomy kryzysu. Z przemocy można również wyjść – trzeba tylko przerwać milczenie, zwrócić się po pomoc do specjalistów i konsekwentnie realizować opracowaną wspólnie z nimi strategię powrotu do normalnego życia. To jest możliwe – odzyskasz powoli poczucie bezpieczeństwa, wolności, pewności siebie i przekonuje się, że można żyć inaczej.

Informacja, gdzie ofiara przemocy domowej może szukać wsparcia

Instytucje, które zobowiązane są do podjęcia działania w przypadku występowania przemocy domowej:

 • Policja
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Sąd Rodzinny
 • Prokuratura
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Pedagog lub psycholog szkolny
 • Służba zdrowia
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
PRZYDATNE TELEFONY:

Telefon alarmowy: 112 lub 997

Punkt Interwencji Kryzysowej Biała Podl. ul. Brzeska 41 tel. 83 343-70-66

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 801-12-00-02 od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta-w godz. 8.00- 16.00 – uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: tel. 116-111 od poniedziałku do piątku w  godz. 12.00-20.00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel. 22 824-25-01
Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”: tel. 22 668 70 00 działa 7 dni w tygodniu przez  24 h. Przeznaczona  dla osób w kryzysie emocjonalnym, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy domowej.

Skip to content